Croeso

Llywodraethwyr

Annwyl Rieni a Ffrindiau

Yn Ysgol Gynradd Llanfair Pwllgwyngyll, mae Llywodraethwyr, staff, rhieni a phlant yn gweithio gyda'i gilydd mewn amgylchedd hapus, creadigol gyda chyrhaeddiad uchel; gyda'n gwerthoedd craidd o onestrwydd, caredigrwydd, parch a chyfrifoldeb yn sail i bopeth a wnawn.

Mae'r Corff Llywodraethol yn ymwneud â'n hysgol ar bob lefel. Mae hyn yn cynnwys cyllid, diogelu, rheoli adeiladau ac apwyntiadau staff. Fel Llywodraethwyr, rydym o'r farn mai ein rôl bwysicaf yw diogelwch, lles ac addysg ein disgyblion.

Mae'r plant yn ein hysgol yn cyflawni safonau uchel ar draws y cwricwlwm. Rydym yn haeddiannol falch iawn ohonynt a hoffem ddiolch i'r rhieni sy'n annog ac yn cefnogi eu plant mor rhagorol. Mewn ysgol ragorol, fel ein hysgol ni (Estyn 2018), mae rhieni’n cymryd diddordeb mawr yn nysgu a datblygiad eu plentyn. Yn ystod blynyddoedd cynnar addysg gynradd, mae sgiliau academaidd, personol, cymdeithasol a chreadigol yn cael eu meithrin a'u datblygu.

Penodir llywodraethwyr i sicrhau bod amcanion yn cael eu cyflawni, a bod cynllunio ar gyfer y dyfodol yn weledigaethol ac yn realistig. Rydym yn darparu cyfeiriad strategol ar gyfer gwella'r ysgol; monitro a gwerthuso effeithiolrwydd yr ysgol; a dwyn yr ysgol i gyfrif am y safonau a gyflawnir ac ansawdd yr addysg. Rydyn ni yma i gefnogi ac annog ein Pennaeth, yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth a holl bersonél yr ysgol i sicrhau bod gan bob un o'n plant fynediad at addysg gyfoethog ac i'r holl gyfleoedd maen nhw'n eu haeddu.

Os hoffech gysylltu â mi i drafod unrhyw fater ymhellach, gellir fy nghyrraedd trwy'r ysgol. Edrychaf ymlaen at gwrdd â chymaint ohonoch â phosibl trwy gydol y flwyddyn ysgol.

Cofion gorau

Dyfed Jones

Cadeirydd y Llywodraethwyr