Bike It

Bike It SUSTRANS

Mae Ysgol Llanfairpwll yn ysgol Sustrans Bike It ac yn rhan o fenter genedlaethol gyffrous sy’n gweithio i gynyddu’r nifer o blant a phobl ifanc sy’n beicio, cerdded neu sgwtera i’r ysgol. Gwen Thomas yw ein Swyddog Bike It ac mae hi’n gweithio’n agos gyda’r ysgol, y plant a’r rhieni er mwyn cynyddu’r cyfleoedd i feicio, cerdded a sgwtera i’r ysgol. Dyma rai o’r rhesymau pam:

Mae’n ffordd wych o gael rhywfaint o’r 60 munud dyddiol o ymarfer corff yr argymhellir gan yr arbenigwyr iechyd.

  • Mae beicio a sgwtera yn lawer o hwyl, ac yn helpu pobl ifanc fod yn fwy annibynnol ac i ddatblygu sgiliau diogelwch ffordd hanfodol sy’n eu cadw’n ddiogel drwy gydol eu hoes.
  • Mae’n dda ar gyfer yr amgylchedd ac yn helpu i leihau tagfeydd traffig a llygredd aer yn yr ardal o amgylch yr ysgol.
  • Mae nifer o lwybrau beicio a cherdded o gwmpas Llanfairpwll ac mae digon o ffyrdd diogel o gyrraedd yr ysgol heb ddefnyddio car.

Mae’r cynllun Bike It yn Ysgol Llanfairpwll yn cael ei hyrwyddo gan Sustrans, sy’n elusen trafnidiaeth gynaliadwy, mewn partneriaeth gyda Chyngor Sir Ynys Môn. Fe weithiwn gyda’n gilydd i dynnu gymaint o rwystrau â sy’n bosib fel y gall pawb fwynhau beicio, sgwtera a cherdded i’r ysgol. Pwrpas Bike It yw ei wneud yn hwyl drwy drefnu llawer o ddigwyddiadau a gweithgareddau ymarferol, cymryd rhan mewn cystadlaethau a sialensiau cenedlaethol a llawer iawn mwy!

Yn ddiweddar, llwyddodd yr ysgol i ennill y Dyfarniad Efydd gan Bike It. Erdychwn ymlaen yn awr at weithio tuag at y Dyfarniad Arian ac Aur. Rydym yn gwerthfawrogi’n fawr yr holl gymorth gan rieni wrth weithio tuag at ein targedau.